શ્રી અખીલ કચ્છ આહિર મંડળ આપનું હાર્દીક સ્વાગત કરે છે.



ટ્રસ્ટી મંડળ


પ્રમુખ
બાબુભાઈ ભીમાભાઇ હુંબલ


ઉપપ્રમુખ
ગોપાલભાઈ સવાભાઇ ડાંગર


ઉપપ્રમુખ
સંજયભાઈ રતીલાલ સોરઠીયા


ઉપપ્રમુખ
શામજીભાઈ ભુરાભાઈ ડાંગર



મંત્રી
ભગવાનજીભાઈ અરજણભાઈ છાંગા


ખજાનચી
બાબુભાઈ ધમાભાઇ ડાંગર


સહમંત્રી
નારણભાઈ સામતભાઈ બોરીયા